Les condicions generals de venda i d’utilització de l’empresa CAMP DE COGUL SCCL, d'ara endavant CAMP DE COGUL, descrites a continuació, defineixen els drets i obligacions de CAMP DE COGUL en el marc de la seva pàgina web "olirupestredelcogul.es".

El mer accés a l’espai web i la realització de comerç electrònic en el mateix suposa l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

1 - Informació sobre els productes:

Les descripcions dels productes proposats per CAMP DE COGUL en la seva pàgina web són exactes. Les dades incloses a cada fitxa de producte o a la seva fotografia tenen una funció merament informativa.

Tot client disposa d’un dret de retractació de 7 dies causat per la no conformitat dels productes venuts a la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta.

Al fer clic al botó “Comprar” durant el procés de realització d’una comanda, el client declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda que, en tot cas, podran ser arxivades i impreses pels clients per a la seva reproducció quan ho considerin necessari.

2 - Preus

Els preus dels nostres productes s’indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure la participació en els costos de preparació i d’enviament. La participació en els costos de preparació i d’enviament s’entén també amb tots els impostos inclosos. Les despeses de transport es consignen sempre per separat. CAMP DE COGUL es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment. No obstant, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que quedin existències).

3 - Disponibilitat

En cas d’indisponiblitat del producte s’especificarà a la fitxa del producte, però, si es dóna el cas que un cop realitzada la comanda i abans del final del procés d’enviament de la venda en qüestió, el client serà informat per e-mail o per telèfon de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda. Si ja s'ha efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disposició del producte, es realitzarà un procediment de reemborsament pels imports corresponents, informant el client sobre el mateix mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, CAMP DE COGUL procedirà al reintegrament de l’import satisfet pel client en el compte bancari indicat per aquest en la màxima brevetat possible.

4 - Pagament

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de pagament o transferència bancària. Les targetes de pagament acceptades són: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. En cas de pagament per targeta, enviarem una petició de dèbit al seu banc en un termini de 3 dies; l’import no serà carregat en el seu compte fins obtenir l’autorització del seu banc. El termini de dèbit dependrà de les regles aplicades a la seva forma de pagament (dèbit immediat, diferit, etc.), d’acord amb la legislació en vigor i per la seva seguretat i confidencialitat de dades, CAMP DE COGUL no guardarà la informació relativa a les seves dades bancàries. Serà responsabilitat dels clients guardar i imprimir la seva transferència bancària si desitgen conservar els detalls bancaris i relatius a la seva transacció.

5 - Entrega

a) Modalitats i lloc d’entrega. Els productes s’enviaran, acompanyats de l’albarà d’entrega, a la direcció d’enviament que el client hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda. Totes les nostres entregues es notificaran per e-mail. Després de l’expedició de la comanda, CAMP DE COGUL emetrà on-line una factura en la qual s’indiquin les despeses de transport per separat i l’IVA. CAMP DE COGUL realitza enviaments a Espanya peninsular, Balears, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Portugal, Andorra, França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Dinamarca, Suècia, Països Baixos, Suïssa, Polònia, Noruega, Irlanda, República Txeca, Romania, Luxemburg, Àustria i Finlàndia. Amb la finalitat d’optimitzar l’entrega, agraïm al client que indiqui una direcció en la qual la comanda pugui ser entregada dins de l’horari laboral habitual.

b) Termini d’entrega. El termini d’entrega s’ha fixat en 7 dies hàbils. Els terminis d’entrega són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d’enviament. Aquests terminis varien, així mateix, en funció del destí i no inclouen dies festius o caps de setmana. Una vegada exercitat el dret a cancel·lació, CAMP DE COGUL efectua una sol·licitud de reemborsament en un termini de 10 dies hàbils. Si aquest retràs és causat per forces majors, mentre el producte està en fase de logística, CAMP DE COGUL informarà el client d’aquesta circumstància i, per tant, les despeses que es derivin de la seva sol·licitud d’anul·lació correran a càrrec seu. Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitzarà a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de transports.

c) Precaucions a tenir en compte en el moment de l’entrega. Correspon al destinatari comprovar els enviament quan arribin, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi justificades. Pot, fins i tot, rebutjar el paquet si aquest és susceptible d’haver estat obert o si presenta indicis clars de deteriorament. Aquestes observacions o reclamacions han de fer-se arribar a l’empresa de transports mitjançant carta certificada amb justificant de recepció en els 3 dies hàbils següents a l’entrega dels productes, amb còpia enviada immediatament després a CAMP DE COGUL. Si els productes entregats no s’ajusten a la naturalesa o qualitat a les especificacions indicades a l’albarà d’entrega, el client, sota pena de venciment, haurà de formular les seves reclamacions en els set dies següents a l’entrega.

d) Extraviament de paquets. No obstant, si transcorreguts 8 dies hàbils després de l’enviament del paquet el client no té notícies de la seva comanda, aquest haurà de comunicar-ho a CAMP DE COGUL. El servei d’atenció al client de CAMP DE COGUL realitzarà una investigació.